Đắk Lắk: Tạo Điểm bán hàng Việt, Góp phần phát triển kinh tế - xã hội

MAI THỊ NHUNG
Đăk Lăk là một trong những tỉnh thành phố đầu tiên triển khai hiệu quả mô hình Điểm bán hàng Việt với tên gọi "Tinh hoa hàng Việt Nam", "Tự hào hàng Việt Nam". Đây...

Đăk Lăk là một trong những tỉnh thành phố đầu tiên triển khai hiệu quả mô hình Điểm bán hàng Việt với tên gọi "Tinh hoa hàng Việt Nam", "Tự hào hàng Việt Nam". Đây là một phần trong việc thực hiện Quyết định số 386/QĐ-TTg ngày 17 tháng 03 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" giai đoạn 2021 - 2025. Mục tiêu của Đăk Lăk là phát triển mạnh mẽ thị trường trong nước, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất, mở rộng mạng lưới, tăng thu nhập cho nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Mô hình "Tự hào hàng Việt Nam"

Mô hình Điểm bán hàng Việt Nam với tên gọi "Tự hào hàng Việt Nam", "Tinh hoa hàng Việt Nam" đã đạt được mục tiêu trong việc phát triển hệ thống phân phối hàng Việt Nam cố định và bền vững thuộc Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Đắk Lắk đã mở rộng các kênh phân phối và hệ thống bán lẻ hàng hóa sản xuất trong tỉnh, đặc biệt là ở khu vực nông thôn và miền núi. Mục tiêu vào cuối năm 2023 là tăng thị phần hàng Việt Nam có uy tín và có thương hiệu tại siêu thị, Trung tâm thương mại chiếm trên 90% và tại các kênh phân phối truyền thống trên toàn địa bàn tỉnh chiếm trên 90%.

Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"

Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" nhằm mục đích phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc, xây dựng văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam và sản xuất ra nhiều hàng Việt Nam có chất lượng. Đồng thời, hoạt động này cũng giúp nâng cao nhận thức của người dân về khả năng sản xuất, kinh doanh, chất lượng của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp Việt Nam. Đắk Lắk cũng tạo thuận lợi cho người dân trong việc mua sắm hàng hóa do các doanh nghiệp trong nước sản xuất, góp phần thúc đẩy sản xuất trong nước phát triển.

Hỗ trợ doanh nghiệp và bảo vệ người tiêu dùng

Đắk Lắk cũng hỗ trợ các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh phát triển bền vững và bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam. Tỉnh này có vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ. Đồng thời, tỉnh cũng cam kết bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và xây dựng thương hiệu quốc gia cho sản phẩm, hàng hóa Việt Nam. Những nỗ lực này nhằm đảm bảo cung cầu, bình ổn thị trường và tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong dịp Lễ, tết tại Đắk Lắk.

Với việc triển khai hiệu quả mô hình Điểm bán hàng Việt, hỗ trợ doanh nghiệp và bảo vệ người tiêu dùng, Đắk Lắk đang có những đóng góp quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng một văn hóa tiêu dùng mang tính quốc gia.

1